Category

 

 

นโยบายบนเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

⭕️ ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ขอความกรุณาคุณลูกค้าผู้ใช้บริการ อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน

 

ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้ 

 1. “Diamond Grains หรือ www.diamondgrains.comหมายความว่า ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ ภายใต้การบริหารจัดการในนามบริษัทบรันช์ไทม์ จำกัด และมีที่ตั้งอยู่ : 3/35-38 หมู่ที่ 7.นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โดยมีเลขทะเบียนนิติบุคคลคือ 0105556019958
 2. www.diamondgrains.comหมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน และเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า แลกแต้มรางวัล รับอัพเดตข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบริการอื่นๆ โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสารของผู้ใช้งานเอง
 3. การให้บริการหมายความว่า การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ สั่งซื้อสินค้า และจัดส่งสินค้าตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านคำสั่งบนเว็บไซต์ หรือการให้พนักงานผู้ดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิ การจัดการคำสั่งซื้อ
 4. ผู้ใช้บริการหมายความว่า ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการบน www.diamondgrains.com ในการสั่งซื้อสินค้า อ่านข้อมูลข่าวสาร แลกแต้มสินค้า โดยไม่ว่าจะใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/ หรือประโยชน์นั้นเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
 5. ขนส่งสินค้าหมายความว่า ข้อตกลงในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งสินค้า รางวัล หรืออื่นๆ ตามคำขอเป็นต้น โดยมีคำขอเรียกใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.diamondgrains.com ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการในกระบวนการเพื่อจัดส่งสินค้าด้วย
 6. www.diamondgrains.comหมายความว่า ตำแหน่ง หรือที่อยู่ของผู้ให้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดแสดงรายละเอียดของผู้ให้บริการ เพื่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์การให้บริการ
 7. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการหมายความว่า สิ่งที่เป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง ในการระบุถึงข้อตกลงและเงื่อนไข หรือข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์สำหรับผู้ใช้บริการในการใช้บริการ และการให้บริการนี้ โดยระบุถึงสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ

  หน้าที่ผู้ใช้บริการ ความรับผิด ข้อยกเว้นความรับผิด และอื่นๆ ที่กำหนด หรือระบุไว้ในเว็บไซต์ www.diamondgrains.com ซึ่งทั้งหมดอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นระยะตามความเหมาะสม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทางข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผ่าน  www.diamondgrains.com
 8. คำขอเรียกใช้บริการหมายความว่า การใช้งานข้อมูลสั่งงาน หรือคำขอเรียกใช้งานในเว็บไซต์ www.diamondgrains.com เพื่อสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าตามวัตถุประสงค์การให้บริการของผู้ให้บริการ โดยมีผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการได้ตามความประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้

 

หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ 

 1. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะสั่งซื้อสินค้า ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีผู้รับมอบอำนาจ หรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ กรุณางดใช้บริการ และออกจากระบบการให้บริการ หรือยกเลิกการลงทะเบียนผ่านทาง www.diamondgrains.com ได้ทันที
 2. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการในเว็บไซต์ www.diamondgrains.com ดังต่อไปนี้
  2.1 ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
  2.2 ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้า
  2.3 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ ให้ระบุได้ที่หมายเหตุของโดยแบ่งเป็นหมายเหตุของสินค้า หรือหมายเหตุของที่อยู่ในการจัดส่ง

 

ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

 1. ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อได้รับความเสียหายระหว่างขนส่ง ผู้ให้บริการจะรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเร็วที่สุด เพื่อสอบถามขั้นตอน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกัน แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการที่จะต้องดำเนินการตามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการในกรณีที่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ให้บริการ หรือเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมด้วยเหตุและผล หรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นการอันสมควรแก่กรณี
 2. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งถึงการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขั้นตอน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมอันพอสมควรแก่เหตุนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการที่จะต้องเป็นผู้เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความถูกต้องเหมาะสม และตามที่เห็นสมควรต่อไปได้ทันทีตามสถานการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ เช่น การส่งสินค้าให้แก่ผู้รับอีกครั้งหนึ่ง หรือส่งคืนให้ผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในขั้นตอนดำเนินการทุกครั้ง โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางการติดต่อของทาง www.diamondgrains.com ได้ทันที
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากการดำเนินการตามหมวดนี้ข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด เว้นแต่การสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของการจัดการของผู้ให้บริการเอง หรือการละเลยต่อการรีบเร่งแก้ปัญหานั้นของผู้ให้บริการ หรือกรณีต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนั้น ความรับผิดนั้นจะเฉลี่ยมากน้อยตามส่วนที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องรับผิดชอบแล้วแต่กรณี

 

ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายทุกประการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเลยหรือประมาทเลินเล่อดังต่อไปนี้
  1.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ระบุข้อมูลการสั่งซื้อ เช่น ข้อมูลผู้สั่งซื้อ ข้อมูลที่อยู่ ให้ชัดเจนตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้
  1.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผิดพลาดด้วยตัวเอง
 2. ความล่าช้าในการส่งสินค้า ที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือเหตุจากปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่นการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ

 

การจัดส่งสินค้

 1. ระยะเวลาจัดส่งสินค้าอยู่ที่ 2-5 วัน

 

การเรียกร้องค่าเสียหาย

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การขนส่งสินค้าเสร็จสิ้น หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. การเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถเรียกร้องได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้บริการต่อ 1 คำสั่งซื้อ โดยสามารถแจ้งผ่านทางแอดมินผู้ดูแล www.diamondgrains.com ได้ในทุกช่องทาง
 3. ผู้ให้บริการจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยวิธีการโอนเงินทางธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ หรือใช้ตามมูลค่าหรือหาทดแทนสินค้าที่เสียหาย ตามที่ผู้ให้บริการได้ประเมินตามมาตรฐาน

 

ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่โดยส่วนตัว หรือโดยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในการเรียกร้องในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด หรือการชำระภาษี ค่าอากร ค่าประกันภัยพิเศษ รวมถึงกรณีอื่นที่อาจเกิดมีค่าใช้จ่ายขึ้นได้ระยะเวลาใดไม่ว่าก่อนหรือหลังใช้บริการ

 

การขอคืนเงิน 

 1. ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ เมื่อสินค้านั้นหมดระหว่างการดำเนินรายการ และไม่มีสินค้าใดๆ ภายในร้านทดแทนกันได้
 2. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงสินค้าภายในคำสั่งซื้อโดยยึดตามมูลค่าเดิม

 

สำหรับการส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

สำหรับการติดต่อฝ่ายบัญชีในกรณีตรวจสอบ ติดตามหรือขนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี และการเติมเงิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @Diamondgrains.com

 

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ www.diamondgrains.com

 1. การมีคำเรียกขอใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ในเว็บไซต์เดลิเวอรี่ แลป ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำการใดๆ เพื่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ หรือกรณีใดๆ ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของ www.diamondgrains.com
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือกระทำด้วยประการใดในข้อมูลที่เว็บไซต์ www.diamondgrains.com เพื่อกระทำการใด โดยทุจริต หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะกระทำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การโฆษณา หรือในกรณีอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของเว็บไซต์เดลิเวอรี่ แลป ในกรณีที่ปราศจากข้อมูล พยานหลักฐาน หรือสิทธิที่ผู้ใช้บริการอาจจะกระทำได้โดยชอบ
 5. หากเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดๆ ในหมวดนี้ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง อาญา หรือตามบทบัญญัติกฎหมายใดๆ พร้อมใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่มีขึ้นได้ทั้งหมดทั้งสิ้น

 

-----------------------------

 

⭕️ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการใช้งานผ่าน www.diamondgrains.com

 

การใช้งานข้อมูล

 1. ทางบริษัทจะมีการใช้ข้อมูลเพื่อมอบสิทธิพิเศษหรือจัดทำโปรโมชั่น ทำแบบสอบถาม กิจกรรมพิเศษ และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเรา
 2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีกับเรา ข้อมูลของท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลสาธารณะใดๆ จะไม่ถูกนำมาเปิดเผย แลกเปลี่ยน หรือขายข้อมูลให้แก่หน่วยงานใด องค์กรใด หรือบริษัทใด นอกจากท่านอนุญาตให้ทางเรานำข้อมูลมาใช้งาน หรือเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้า ตามที่มีคำขอใช้บริการของท่านผ่านทางระบบ หรือตัวแทนผู้บริการจากทางบริษัท

 

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ www.diamondgrains.com ซึ่งใช้ในการให้บริการให้แก่ท่านอาจมีการใช้งานคุ้กกี้ (cookies) ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามผ่านทางกูเกิ้ล (Google) ในฐานะผู้ให้บริการให้แก่บุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามนั้นด้วย ในการแสดงโฆษณาต่างๆ บนไซต์ของเราซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเรา

หากท่านไม่ต้องการดูโฆษณาต่างๆ ที่อาจปรากฏขึ้นบนเว็บ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ ได้โดยเลือกจัดการความเป็นส่วนตัวที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ลในอีกช่องทางหนึ่ง

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ในกรณีที่เราอาจมีบุคคลร่วมใช้งานบริการ หรือนำเสนอการให้บริการ หรือการให้บริการผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น ระบบของแอปพลิเคชัน Facebook, Youtube, Instagram ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างหาก และเป็นอิสระจากเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นในบางครั้งเราจึงไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์อื่นที่อาจเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเราได้ปกป้องข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ของเรา และให้ความสำคัญกับข้อมูลอันสำคัญและความเป็นส่วนตัวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา

 

ข้อมูลอันเป็นความลับ

ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นความลับของท่าน และจะไม่ขายข้อมูล แลกเปลี่ยน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลอื่น หรือบุคคลที่สาม นอกจากที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์ และในการบริหารจัดการในการจัดการคำสั่งซื้อและบัญชีของท่านบน www.diamondgrains.com เท่านั้น

การให้บริการของเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้งานข้อมูลของเรา ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการควบคุมบริหารจัดการองค์กรโดยเรา โดยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และในกรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อความปลอดภัย เฉพาะที่เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือตามสิทธิอื่นซึ่งไม่เป็นการอันละเมิดต่อผู้ใช้และเป็นไปตามสิทธิทางกฎหมาย นอกจากข้อมูลของตัวของท่านทางเราขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง แต่ไม่เป็นความลับ เพื่อใช้ในการทำการตลาด การโฆษณา และอื่นๆ ในการดำเนินกิจการบริษัท

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจขอสงวนสิทธิในการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามท่านสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวได้บน www.diamondgrains.com